Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Çerez Politakası

G襤ZL襤L襤K VE ÇEREZ POL襤T襤KASI

Gizlilik Politikas覺:

Paulmark olarak, kullan覺c覺lar覺m覺z覺n hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz ekilde faydalanmalar覺n覺 salamak amac覺yla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliini korumak için çal覺覺yoruz. Bu dorultuda, ibu Paulmark Gizlilik Politikas覺 (“Politika”), üyelerimizin kiisel verilerinin 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir ekilde ilenmesi ve kullan覺c覺lar覺m覺z覺 bu balamda bilgilendirmek amac覺yla haz覺rlanm覺t覺r. Paulmark .com çerez politikas覺 襤bu Politika`n覺n ayr覺lmaz parças覺d覺r.

襤bu Politika`n覺n amac覺, Paulmark   taraf覺ndan iletilmekte olan www.Paulmark .com internet sitesi ile mobil uygulaman覺n (hepsi birlikte “Platform” olarak an覺lacakt覺r) iletilmesi s覺ras覺nda Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullan覺c覺lar覺 (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak an覺lacakt覺r) taraf覺ndan Paulmark ile payla覺lan Paulmark `n覺n, Veri Sahibi`nin Platform`u kullan覺m覺 s覺ras覺nda ürettii kiisel verilerin kullan覺m覺na ilikin koul ve artlar覺 tespit etmektir.

Hangi Veriler 襤lenmektedir?

Aa覺da Paulmark taraf覺ndan ilenen ve Kanun uyar覺nca kiisel veri say覺lan verilerin hangileri olduu s覺ralanm覺t覺r. Aksi aç覺kça belirtilmedikçe, ibu Politika kapsam覺nda arz edilen hüküm ve koullar kapsam覺nda “kiisel veri” ifadesi aa覺da yer alan bilgileri kapsayacakt覺r.

 • Kimlik Bilgisi
 • 襤letiim Bilgisi
 • Kullan覺c覺 Bilgisi
 • Kullan覺c覺 襤lem Bilgisi
 • 襤lem Güvenlii Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/ikayet Yönetimi Bilgisi

Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu`nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek ekilde anonim hale getirilen veriler, an覺lan kanun hükümleri uyar覺nca kiisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilikin ileme faaliyetleri ibu Politika hükümleri ile bal覺 olmaks覺z覺n gerçekletirecektir.

Kiisel Veri 襤leme Amaçlar覺

Paulmark , Veri Sahibi taraf覺ndan salanan kiisel verileri, üyelik kayd覺 ve hesab覺n覺n oluturulmas覺 ve buna ilikin kay覺tlar覺n tutulmas覺, Veri Sahibi`nin Platform üzerinden salanan hizmetlerden faydaland覺r覺lmas覺 sistem hatalar覺n覺n tespit edilerek performans takibinin yap覺lmas覺 ve Platform`un ileyiinin iyiletirilmesi, bak覺m ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulmas覺 amaçlar覺 dahil olmak üzere Paulmark   taraf覺ndan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kiileri faydaland覺rmak için gerekli çal覺malar覺n i birimleri taraf覺ndan yap覺lmas覺 ve ilgili i süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kiilerin beeni, kullan覺m al覺kanl覺klar覺 ve ihtiyaçlar覺na göre özelletirilerek ilgili kiilere önerilmesi ve tan覺t覺lmas覺 için gerekli olan aktivitelerin planlanmas覺 ve icras覺, Paulmark  taraf覺ndan yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekletirilmesi için ilgili i birimleri taraf覺ndan gerekli çal覺malar覺n yap覺lmas覺 ve buna bal覺 i süreçlerinin yürütülmesi, Paulmark ve i ilikisi içerisinde bulunduu kiilerin hukuki, teknik ve ticari-i güvenliinin temini ile Paulmark  ticari ve/veya i stratejilerinin planlanmas覺 ve icras覺 amaçlar覺yla ilenebilecektir.

Veri Sahiplerinin Aç覺k R覺zas覺 Dorultusunda 襤lenecek Kiisel Veriler ve 襤leme Amaçlar覺

Veri Sahibi`nin aç覺k r覺zas覺 kapsam覺nda, Paulmark  , Veri Sahipleri`nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullan覺c覺 deneyiminin art覺r覺lmas覺, istatistik oluturulmas覺, profilleme yap覺lmas覺, dorudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi`ne özel promosyon önerilerinin oluturulmas覺 ve Veri Sahibi`ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriinde kullan覺lmas覺 amac覺yla veri ileyebilecek ve aa覺da an覺lan taraflarla bu verileri paylaabilecektir.

Kiisel Verilerin Aktar覺m覺:

Paulmark  , Veri Sahibi`ne ait kiisel verileri ve bu kiisel verileri kullan覺larak elde ettii yeni verileri, ibu Gizlilik Politikas覺 ile belirlenen amaçlar覺n gerçekletirilebilmesi için Paulmark `n覺n hizmetlerinden faydaland覺覺 üçüncü kiilere, söz konusu hizmetlerin temini amac覺yla s覺n覺rl覺 olmak üzere aktar覺labilecektir. Paulmark , Veri Sahibi deneyiminin gelitirilmesi (iyiletirme ve kiiselletirme dâhil), Veri Sahibi`nin güvenliini salamak, hileli ya da izinsiz kullan覺mlar覺 tespit etmek, operasyonel deerlendirme arat覺r覺lmas覺, Platform hizmetlerine ilikin hatalar覺n giderilmesi ve ibu Gizlilik Politikas覺`nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekletirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere d覺 kaynak hizmet salay覺c覺lar覺, bar覺nd覺rma hizmet salay覺c覺lar覺 (hosting servisleri), hukuk bürolar覺, arat覺rma irketleri, çar覺 merkezleri gibi üçüncü kiiler ile paylaabilecektir.

Kiisel veriler, Kanun`un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiisel veri ileme artlar覺 ve amaçlar覺 çerçevesinde Paulmark irket yetkilileri, hissedarlar覺, i ortaklar覺m覺z, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kurulular覺 ile kanunen yetkili özel kurumlar ile payla覺labilecek, bu amaçlarla s覺n覺rl覺 olarak Kanun m.9`da iaret edilen usul esaslar ile Kiisel Verileri Koruma Kurulu kararlar覺 çerçevesinde yurt d覺覺na aktar覺labilecektir.

Kiisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kiisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktad覺r. Yukar覺da belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kiisel veriler 6698 say覺l覺 Kanun`un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikas覺`nda belirtilen amaçlarla ilenebilmekte ve aktar覺labilmektedir.

Kiisel Veri Sahibinin Haklar覺

Kanun`un 11. maddesi uyar覺nca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kiisel veri ilenip ilenmediini örenme, kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
 • Kiisel verilerin ilenme amac覺n覺 ve bunlar覺n amac覺na uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme, yurt içinde veya yurt d覺覺nda kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiileri bilme,
 • Kiisel verilerin eksik veya yanl覺 ilenmi olmas覺 halinde bunlar覺n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap覺lan ilemin kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili dier kanun hükümlerine uygun olarak ilenmi olmas覺na ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 halinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap覺lan ilemin kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
 • 襤lenen verilerin münhas覺ran otomatik sistemler vas覺tas覺yla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç覺kmas覺na itiraz etme ve kiisel verilerin kanuna ayk覺r覺 olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas覺 halinde zarar覺n giderilmesini talep etme haklar覺na sahiptir.

Söz konusu haklar覺n kullan覺m覺na ilikin talepler, kiisel veri sahipleri taraf覺ndan www.Paulmark.com adresinde yer alan 6698 say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Paulmark taraf覺ndan haz覺rlanan`da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Paulmark , söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçland覺racakt覺r. Paulmark `n覺n taleplere ilikin olarak Kiisel Verileri Koruma Kurulu taraf覺ndan belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakk覺 sakl覺d覺r.

Çerez Politikas覺:

Paulmark olarak, kullan覺c覺lar覺m覺z覺n hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz ekilde faydalanmalar覺n覺 salamak amac覺yla sitemizi kullanan kiilerin gizliliini korumak için çal覺覺yoruz.

Çou web sitesinde olduu gibi, Paulmark.com (“Site”) ile mobil uygulaman覺n (hepsi birlikte “Platform” olarak an覺lacakt覺r) ziyaretçilere kiisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekletirmek ve ziyaretçi kullan覺m al覺kanl覺klar覺n覺 takip etmek amac覺yla Çerezler kullan覺lmaktad覺r.

襤bu Çerez Politakas覺 Paulmark.com Gizlilik Politikas覺`n覺n ayr覺lmaz bir parças覺d覺r.

Paulmark , bu Çerez Politikas覺`n覺 (“Politika”) Site`de hangi Çerezlerin kullan覺ld覺覺n覺 ve kullan覺c覺lar覺n bu konudaki tercihlerini nas覺l yönetebileceini aç覺klamak amac覺yla haz覺rlam覺t覺r. Paulmark   taraf覺ndan kiisel verilerinizin ilenmesine ilikin daha detayl覺 bilgi için Paulmark.com "Gizlik Politikas覺n覺" incelemenizi tavsiye ederiz. 

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiiniz internet siteleri taraf覺ndan taray覺c覺lar arac覺l覺覺yla cihaz覺n覺za veya a sunucusuna depolanan küçük metin dosyalar覺d覺r. Çerezler, ziyaret ettiiniz web sitesiyle ilikili sunucular taraf覺ndan oluturulurlar. Böylelikle ziyaretçi ayn覺 siteyi ziyaret ettiinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilikin isim, cinsiyet veya adres gibi kiisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detayl覺 bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullan覺lmaktad覺r?

Çerezler, sahipleri, kullan覺m ömürleri ve kullan覺m amaçlar覺 aç覺s覺nda kategorize edilebilir:

 • Çerezi yerletiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullan覺lmaktad覺r. Platform çerezleri, Paulmark taraf覺ndan oluturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Paulmark  ile i birliktelii olan farkl覺 firmalar yönetmektedir.
 • Aktif olduu süreye göre, oturum çerezleri ve kal覺c覺 çerezler kullan覺lmaktad覺r. Oturum çerezleri ziyaretçinin Platform`u terk etmesiyle birlikte silinirken, kal覺c覺 çerezler ise kullan覺m alan覺na bal覺 olarak çeitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlar覺nda kalabilmektedir.
 • Kullan覺m amaçlar覺na göre, Platform`da teknik çerezler, dorulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kiiselletirme çerezleri ve analitik çerezler kullan覺lmaktad覺r.

Neden Çerezler Kullan覺lmaktad覺r?

Platform`da, Çerezler aa覺daki amaçlar kapsam覺nda kullan覺lmaktad覺r:

 • Platform`un çal覺mas覺 için gerekli temel fonksiyonlar覺 gerçekletirmek. Örnein, Paulmark üyelerinin, ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmamas覺. Oturum açan üyelerin Platform`da farkl覺 sayfalar覺 ziyaret ederken tekrar ifre girmelerine gerek kalmamas覺.
 • Platform`u analiz etmek ve Platform`un performans覺n覺 artt覺rmak. Örnein, Platform`un üzerinde çal覺t覺覺 farkl覺 sunucular覺n entegrasyonu, Platform`u ziyaret edenlerin say覺s覺n覺n tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlar覺n覺n yap覺lmas覺 ya da ziyaretçilerin arad覺klar覺n覺 bulmalar覺n覺n kolaylat覺r覺lmas覺.
 • Platform`un ilevselliini artt覺rmak ve kullan覺m kolayl覺覺 salamak. Örnein, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralar覺na payla覺mda bulunmak, Platform`u ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullan覺c覺 ad覺 bilgisinin ya da arama sorgular覺n覺n hat覺rlanmas覺
 • Kiiselletirme, hedefleme ve reklamc覺l覺k faaliyeti gerçekletirmek. Örnein, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlar覺yla balant覺l覺 reklam gösterilmesi.

Çerez Tercihlerinizi Nas覺l Yönetebilirsiniz?

Paulmark , kullan覺c覺lar覺n kendilerine ait kiisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site`nin çal覺mas覺 için zorunlu olan baz覺 Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktad覺r. Ayr覺ca baz覺 Çerezlerin kapat覺lmas覺 halinde Site`nin çeitli fonksiyonlar覺n覺n çal覺mayabileceini hat覺rlatma isteriz.

Platform`da kullan覺lan Çerezlere dair tercihlerin ne ekilde yönetebileceine dair bilgiler aa覺daki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform`u görüntüledikleri taray覺c覺 ayarlar覺n覺 deitirerek çerezlere ilikin tercihlerini kiiselletirme imkan覺na sahiptir. Eer kullan覺lmakta olan taray覺c覺 bu imkân覺 sunmaktaysa, taray覺c覺 ayarlar覺 üzerinden Çerezlere ilikin tercihleri deitirmek mümkündür. Böylelikle, taray覺c覺n覺n sunmu olduu imkanlara göre farkl覺l覺k gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullan覺lmas覺n覺 engelleme, çerez kullan覺lmadan önce uyar覺 almay覺 tercih etme veya sadece baz覺 Çerezleri devre d覺覺 b覺rakma ya da silme imkanlar覺 bulunmaktad覺r. Bu konudaki tercihler kullan覺lan taray覺c覺ya göre deiiklik göstermekle birlikte genel aç覺klamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulamak mümkündür. Çerezlere ilikin tercihlerin, ziyaretçinin Platform`a eriim salad覺覺 her bir cihaz özelinde ayr覺 ayr覺 yap覺lmas覺 gerekebilecektir.
 • Google Analytics taraf覺ndan yönetilen Çerezleri kapatmak için t覺klay覺n覺z.
 • Google taraf覺ndan salanan kiiselletirilmi reklam deneyimini yönetmek için t覺klay覺n覺z.
 • Birçok firman覺n reklam faaliyetleri için kulland覺覺 çerezler bak覺m覺ndan tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullan覺labilir.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu`nun 11. maddesi uyar覺nca ziyaretçiler, Paulmark `ya bavurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme,
 • Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,
 • Kiisel verilerin ilenme amac覺n覺 ve bunlar覺n amac覺na uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme,
 • Yurt içinde veya yurt d覺覺nda kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiileri bilme,
 • Kiisel verilerin eksik veya yanl覺 ilenmi olmas覺 hâlinde bunlar覺n düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yap覺lan ilemin kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili dier kanun hükümlerine uygun olarak ilenmi olmas覺na ramen, ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 hâlinde kiisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yap覺lan ilemin kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,
 • 襤lenen verilerin münhas覺ran otomatik sistemler vas覺tas覺yla analiz edilmesi suretiyle kiinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya ç覺kmas覺na itiraz etme,
 • Kiisel verilerin kanuna ayk覺r覺 olarak ilenmesi sebebiyle zarara uramas覺 hâlinde zarar覺n giderilmesini talep etme

haklar覺na sahiptir

Söz konusu haklar, kiisel veri sahipleri taraf覺ndan 6698 say覺l覺 Kanun Kapsam覺nda Paulmark taraf覺ndan haz覺rlanan belirtilen yöntemlerle iletildiinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde deerlendirilerek sonuçland覺r覺lacakt覺r. Taleplere ilikin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Paulmark , Kiisel Verileri Koruma Kurulu taraf覺ndan belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakk覺n覺 sakl覺 tutar.

R覺za ve Gizlilik Politikas覺ndaki Deiiklikler

Paulmark , Gizlilik Politikas覺 (“Politika”) ile kullan覺c覺lar覺na Çerez kullan覺m覺n覺n kapsam覺 ve amaçlar覺 hakk覺nda detayl覺 aç覺klama sunmay覺 ve Çerez tercihleri konusunda kullan覺c覺lar覺n覺 bilgilendirmeyi hedeflemitir. Bu bak覺mdan, Platform`da yer alan Çerez bilgilendirme uyar覺s覺n覺n kapat覺lmas覺 ve Site`nin kullan覺lmaya devam edilmesi halinde Çerez kullan覺m覺na r覺za verildii kabul edilmektedir. Kullan覺c覺lar覺n Çerez tercihlerini deitirme imkân覺 her zaman sakl覺d覺r.

Paulmark , Politika hükümlerini diledii zaman deitirebilir. Güncel Politika Platform`da yay覺nland覺覺 tarihte yürürlük kazan覺r.

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz