Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Gizlilik & G羹venlik

G襤ZL襤L襤K VE K襤襤SEL VER襤LER襤N KORUNMASI POL襤T襤KASI

G襤ZL襤L襤K POL襤T襤KASI

Paulmark taraf覺ndan iletilen “https://www.paulmark.com.tr/” adresindeki internet sitesini (“襤nternet Sitesi”) veya irket taraf覺ndan gelitirilen mobil uygulamay覺 (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir ekilde kullanan kiiler (“Kullan覺c覺”) taraf覺ndan, ibu Gizlilik Politikas覺’n覺n 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullan覺lmadan önce okunmas覺 gereklidir.

Kullan覺c覺lara ait ve irket taraf覺ndan eriilen ve/veya elde edilen kiisel veriler haricinde; Kullan覺c覺lar taraf覺ndan 襤nternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden yap覺lan ilemlere ait istatistiksel veriler irket taraf覺ndan analiz edilmekte ve saklanmaktad覺r.

irket, Kullan覺c覺lar taraf覺ndan üyelik formlar覺 ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik ve Kiisel Verilerin Korunmas覺 Politikas覺’nda belirtilen haller haricinde üçüncü ah覺slarla paylamamakta ve Gizlilik ve Verilerin Korunmas覺 Politikas覺’nda belirtilen amaçlar d覺覺ndaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kiilere aktarmamaktad覺r.

Kullan覺c覺’lara ait kiisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereince aç覺klama yap覺lmak zorunda olunduu durumlarda resmi makamlara aç覺klanacakt覺r.

Ödeme sayfas覺nda talep edilen Kullan覺c覺 kredi kart覺 bilgileri, 襤nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’dan al覺veri yapan Kullan覺c覺lar’覺n güvenliini en üst seviyede tutmak amac覺yla hiçbir ekilde 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü irketlerin sunucular覺nda tutulmamaktad覺r. Bu ekilde ödemeye yönelik tüm ilemlerin 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullan覺c覺’n覺n kullanmakta olduu cihaz aras覺nda gerçeklemesi salanmaktad覺r.

Kullan覺c覺, irket ile paylam覺 olduu bilgilerin ahs覺na ait olduunu kabul ve beyan etmektedir.

E-bülten ve elektronik ileti üyelii çerçevesinde gönderilen e-postalar覺n alt k覺sm覺nda bulunan linke t覺klayarak veya 襤nternet Sitesi üzerinde "Hesab覺m" bölümünde bulunan "Üyelik Bilgileri Güncelleme" alan覺ndan "Kampanyalardan ve f覺rsatlardan haberdar olmak istiyorum" seçeneini bo b覺rak覺larak e-posta gönderim listesinden her zaman ç覺k覺 yap覺labilmektedir.

irketimiz tüm politikalar覺nda, müteri ve Kullan覺c覺’lar覺na sunaca覺 ürün, hizmet, f覺rsat ve kampanyalarda gerekli görebilecei her türlü deiiklii yapma hakk覺n覺 sakl覺 tutar; bu deiiklikler irketimizce 襤nternet Sitesi’nden veya dier uygun yöntemler ile duyurulduu andan itibaren geçerli olur.

Kullan覺c覺’lar ve/veya 襤nternet Sitesi üyelerimiz taraf覺ndan irket’e salanan veya irket taraf覺ndan edinilen bilgilerin ve 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleen tüm ilemlerin güvenlii için bilgi ve ilemin mahiyetine göre irketimiz veya ilgili kuruluça sistemlerde ve internet altyap覺s覺nda, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurlar覺 dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler al覺nm覺t覺r.

襤nternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’y覺 kullan覺mlar覺n覺zda (varsa) tüm kredi kart覺 ilemleri ve onaylar覺 irketimiz'den ba覺ms覺z olarak ilgili banka veya kart kurulular覺nca aran覺zda gerçekletirilmekte olup kredi kart覺 ifresi gibi bilgiler irketimiz taraf覺ndan görülmemekte ve kaydedilememektedir.

襤nternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya üyelik, (varsa) ürün sat覺n alma ve bilgi güncelleme amaçl覺 girilen bilgiler ve kredi kart覺 ve banka kartlar覺na ait gizli bilgiler, dier 襤nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kullan覺c覺lar覺 taraf覺ndan görüntülenememektedir.

 

Ödeme Güvenlii

Kredi kart覺 güvenlii: Paulmark`da kredi kart覺n覺zla veya banka kart覺n覺zla güvenle al覺veri yapabilirsiniz. Ödeme sayfalar覺nda kart bilgileri  SSL sertifikas覺yla ifrelenerek banka sistemine gönderilir. Bu sayfada girdiiniz bilgiler Paulmark  taraf覺ndan da görülememektedir. Ödemeniz bankadan gelen cevaba göre sipari ilemi gerçekleir.

3D Secure güvenlik sistemi: 3D Secure, internetten güvenle al覺veri yap覺labilmesi için Visa ve MasterCard taraf覺ndan gelitirilmi olan bir kimlik dorulama sistemidir. 

3D Secure sisteminde ödeme ilemi gerçekleirken, banka taraf覺ndan kart sahibine sadece kendisinin bilebilecei SMS dorulama kodu sorulmakta ve kart sahibinin kimlii dorulanmaktad覺r. Bu sayede yetkisiz kiilerin kartlar覺n覺 internet ortam覺nda kullanmas覺 engellenmektedir.

Bize Ula覺n: Ödeme s覺ras覺nda kar覺lat覺覺n覺z teknik aksakl覺klarla ilgili Paulmark Müteri Hizmetleri ekibine ulaabilirsiniz.

 

K襤襤SEL VER襤LERE 襤L襤K襤N AYDINLATMA METN襤

襤bu Ayd覺nlatma Metni ile, Paulmark  (“irket”) salam覺 olduunuz kiisel verilerinizin, 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu (“Kanun”) ve Ayd覺nlatma Yükümlülüünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk覺nda Tebli (“Tebli”) kapsam覺nda irket taraf覺ndan ibu bilgilendirme metninde belirtildii ekilde ve belirtilen amaçlarla s覺n覺rl覺 olarak ilenebilecei, yurt içinde ve yurt d覺覺nda bulunan aa覺da belirtilen kiilere aktar覺labilecei kapsam覺nda sizlere bilgilendirme yap覺lmas覺 amaçlanmaktad覺r.

irketimiz taraf覺ndan tamamen veya k覺smen otomatik yollar ile elde edilen kiisel verileriniz, ibu metinde belirtilen amaçlar ile s覺n覺rl覺 olarak Kanun ve Tebli’de belirtilen genel ilkeler 覺覺覺nda ve Kanun’da belirtilen kiisel veri ileme artlar覺 dahilinde irketimiz taraf覺ndan ilenebilecektir.

irket’imiz kiisel verilerinizi, 襤nternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da kullan覺c覺 dostu bir deneyim sunulmas覺, Web Sitesi’nin gelitirilmesinin ve düzgün bir ekilde çal覺mas覺n覺n salanmas覺, irket’in hizmetlerinin ve ürünlerinin iyiletirmesinin salanmas覺, Web Sitesi’nin kullan覺m覺n覺n kolaylat覺r覺lmas覺n覺n ve irket’in hizmetlerini ve Web Sitesi’nin kullan覺m覺n覺n Kullan覺c覺lar覺n ilgi alanlar覺na ve tercihlerine yönelik olarak deitirilmesinin salanmas覺, Kullan覺c覺’lara daha iyi hizmet sunulmas覺, daha iyi bir al覺veri deneyimi salanmas覺, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin salanmas覺, irket’in ticari faaliyetlerinin gelitirilmesi, kampanya ve pazarlama çal覺malar覺 gerçekletirilmesi, özel promosyon faaliyetlerinde bulunulmas覺, 襤nternet Sitesi’nin Kullan覺c覺lar’覺n ilgi alanlar覺na göre özelletirilmesi, hedef kitle çal覺malar覺 yap覺lmas覺, talep eden Kullan覺c覺’lar覺n üyelik ilemlerinin tamamlanmas覺, müterileri daha iyi tan覺yarak müterilere en uygun hizmetin verilmesini salamak için çal覺malarda bulunulmas覺, sat覺 ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, her türlü iletiim arac覺na uygun bildirimin salanabilmesi, irket taraf覺ndan sunulan ürün ve hizmetlerden kullan覺c覺lar覺n faydalanabilmesi için gerekli çal覺malar覺n yap覺lmas覺, sunulan ürün ve hizmetlerin müterilerin beeni, kullan覺m al覺kanl覺klar覺 ve ihtiyaçlar覺na göre özelletirilerek müterilere önerilmesi için gerekli çal覺malar覺n yap覺lmas覺, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sat覺 ve sat覺 sonras覺 operasyonlar覺n gerçekletirilmesi, 襤nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden al覺veri yapanlar覺n kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, 襤nternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan iletiim formunu doldurarak taraf覺m覺za ileten Kullan覺c覺lar ile iletiime geçilmesi, Kullan覺c覺lar’覺n söz konusu iletiim formunda herhangi bir talepte bulunmalar覺 halinde taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli aksiyonlar覺n al覺nmas覺, al覺veri yapan müterilerin siparilerinin yerine getirilmesi ve söz konusu kiiler ile siparileri kapsam覺nda iletiime geçilmesi amaçlar覺 ile s覺n覺rl覺 olarak ileyebilecektir.

Tebli ve Kanun uyar覺nca,

  1. kanunlarda aç覺kça öngörülmesi,
  2. fiili imkâns覺zl覺k nedeniyle r覺zas覺n覺 aç覺klayamayacak durumda bulunan veya r覺zas覺na hukuki geçerlilik tan覺nmayan kiinin kendisinin ya da bir bakas覺n覺n hayat覺 veya beden bütünlüünün korunmas覺 için zorunlu olmas覺,
  3.   bir sözlemenin kurulmas覺 veya ifas覺yla dorudan doruya ilgili olmas覺 kayd覺yla, sözlemenin taraflar覺na ait kiisel verilerin ilenmesinin gerekli olmas覺, (iv) irket’in hukuki yükümlülüünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmas覺,
  4. (v) ilgili kiinin kendisi taraf覺ndan aleniletirilmi olmas覺,
  5. (vi) bir hakk覺n tesisi, kullan覺lmas覺 veya korunmas覺 için veri ilemenin zorunlu olmas覺,
  6.  (vii) ilgili kiinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kayd覺yla, veri sorumlusunun meru menfaatleri için veri ilenmesinin zorunlu olmas覺
  7.  ve aç覺k r覺zan覺z hukuki sebepleri ile

irket, kiisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kiisel veri ileme artlar覺 ve amaçlar覺 kapsam覺nda ve ibu metinde belirtilen amaçlar dahilinde ileyebilecektir.

irket’e salad覺覺n覺z kiisel veriler; yukar覺da belirtilen amaçlar dorultusunda irket’in yurt içinde veya yurt d覺覺nda bulunan itirakleri, bal覺 irketleri, topluluk irketleri, hissedarlar覺, i ortaklar覺, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet ald覺覺, ibirlii yapt覺覺, yurt içinde ve/veya yurtd覺覺nda faaliyet gösteren program orta覺 kurulular, kanunen yetkili kamu kurum ve kurulular覺, kanunen yetkili özel hukuk kiileri, hukuk ve vergi dan覺manlar覺, bankalar, ba覺ms覺z denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek ad覺na ibirlii yapt覺覺 hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kiisel veri ileme artlar覺 ve amaçlar覺 çerçevesinde aktar覺labilecektir.

Kanun’un “ilgili kiinin haklar覺n覺 düzenleyen” 11. maddesi kapsam覺ndaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. f覺kras覺 gereince ve Veri Sorumlusuna Bavuru Usul ve Esaslar覺 Hakk覺nda Tebli uyar覺nca yaz覺l覺 olarak veya kay覺tl覺 elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da irket’e daha önce bildirilen ve irket’in sisteminde kay覺tl覺 bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya bavuru amac覺na yönelik gelitirilmi bir yaz覺l覺m ya da uygulama vas覺tas覺yla irket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunar覺z.

BAVURU FORMUNUN KULLANIM AMACI, BAVURU YÖNTEMLER襤 VE BAVURUNUN CEVAPLANMASI

6698 Say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu (KVKK), herhangi bir gerekçeyle kiisel verileri ilenen veri sahiplerini ilgili kii olarak tan覺mlay覺p 11’inci maddesinde kiisel verilerinin ilenmesine ilikin birtak覺m taleplerde bulunma hakk覺 tan覺m覺t覺r. Bu haklar;

a) Kiisel veri ilenip ilenmediini örenme,

b) Kiisel verileri ilenmise buna ilikin bilgi talep etme,

c) Kiisel verilerin ilenme amac覺n覺 ve bunlar覺n amac覺na uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme,

d) Yurt içinde veya yurt d覺覺nda kiisel verilerin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiileri bilme,

e) Kiisel verilerin eksik veya yanl覺 ilenmi olmas覺 hâlinde bunlar覺n düzeltilmesini isteme,

f) Kiisel verilerin ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 halinde kiisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (e) ve (f) bentleri uyar覺nca yap覺lan ilemlerin, kiisel verilerinizin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiilere bildirilmesini isteme,

haklar覺d覺r. An覺lan Kanunu’nun 13/1 maddesi gereince veri sorumlusu olarak irketimize yap覺lacak bavurular覺n yaz覺l覺 olarak veya Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kurulu taraf覺ndan belirlenen dier yöntemlerle taraf覺m覺za iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yaz覺l覺” olarak irketimize yap覺lacak bavurular, ibu formun ç覺kt覺s覺 al覺narak veya içerii bilgisayarda doldurularak;

  • Bavuru Sahibi’nin ahsen bavurusu ile,
  • Noter vas覺tas覺yla,
  • Bavuru Sahibi’nce 5070 Say覺l覺 Elektronik 襤mza Kanununda tan覺ml覺 olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak irket kay覺tl覺 elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

taraf覺m覺za iletilebilecektir.

Aa覺da, yaz覺l覺 bavurular覺n ne ekilde taraf覺m覺za ulat覺r覺laca覺na ilikin yaz覺l覺 bavuru kanallar覺 özelinde bilgiler verilmektedir.

1. ahsen Bavuru  (Bavuru sahibinin bizzat gelerek kimliini tevsik edici belge ile bavurmas覺)

Bavurunun yap覺laca覺 adres: 襤vedik mahallesi Anadolu bulvar覺 no:250 Yenimahalle/Ankara

Zarf覺n üzerine “Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Kapsam覺nda Bilgi Talebi” yaz覺lacakt覺r.

2. Noter Vas覺tas覺yla Tebligat

Bavurunun yap覺laca覺 adres:    襤vedik mahallesi Anadolu bulvar覺 no:250 Yenimahalle/Ankara

Tebligat zarf覺na “Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Kapsam覺nda Bilgi Talebi” yaz覺lacakt覺r.

3.  “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kay覺tl覺 Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

KEP Adresi: 襤vedik mahallesi Anadolu bulvar覺 no:250 Yenimahalle/Ankara

E-posta’n覺n konu k覺sm覺na “Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu Bilgi Talebi” yaz覺lacakt覺r.

4. irketimize daha önce bildirilen ve sistemde kay覺tl覺 bulunan elektronik posta adresinizden bavuru

Bavuru yap覺lacak mail adresi: [email protected]

Ayr覺ca, Kurul’un belirleyecei dier yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de bavurular覺n ne ekilde al覺naca覺 irketimizce duyurulacakt覺r.

Taraf覺m覺za iletilmi olan bavurular覺n覺z KVKK’nun 13/2 maddesi gereince, talebin niteliine göre talebinizin bizlere ulat覺覺 tarihten itibaren otuz gün içinde yan覺tland覺r覺lacakt覺r. Yan覺tlar覺m覺z ilgili KVKK’nun 13’üncü maddesi hükmü gereince yaz覺l覺 veya elektronik ortamdan taraf覺n覺za ulat覺r覺lacakt覺r.

 

 

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz