Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
Kvk Onay Metni

K襤襤SEL VER襤LER襤N 襤LENMES襤 VE GÜVENL襤襤 ONAY FORMU

Bu dokuman覺 onaylayarak 6698 Say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsam覺nda irketimize iletmi olduunuz kiisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakk覺nda bilgi vermek ve sizlerle iletiime geçmek, istatistiki bilgi toplamak ve bu ilemlerin yap覺lmas覺 amac覺yla verileri yurtiçi ve yurtd覺覺nda yerleik üçüncü kiilere aktarmak maksad覺yla irketimiz taraf覺ndan ilenmesine aç覺kça r覺za göstermektesiniz. Kiisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde ilenecektir. Kanun kapsam覺nda Veri Sorumlumuz; Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymay覺 kabul etmektedir.

Kiisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu ahs覺n/irketimizin belirleyecei yurtiçi veya yurtd覺覺nda bulunan 3. kiilere ibu verilerin saklanmas覺, depolanmas覺 ve aç覺k r覺za gösterilen amaçlarla ilenmesi için aktar覺lmas覺na aç覺kça onay vermektesiniz.

Kanuni haklar覺n覺z kapsam覺nda; dilediiniz zaman Veri Sorumlusu irketimize bavurarak taraf覺n覺za ait kiisel verilerin ilenip ilenmediini örenme, ilenen kiisel verileri varsa bunlara ilikin bilgi talep etme, kiisel verilerin ilenme amac覺n覺 ve bu verilerin amaca uygun kullan覺l覺p kullan覺lmad覺覺n覺 örenme, kiisel verilerinin aktar覺ld覺覺 üçüncü kiileri bilme, kiisel verilerindeki hatalar覺n düzeltilmesini ve eer aktar覺m yap覺lm覺sa ilgili üçüncü kiiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kiisel verilerin ilenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmas覺 halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eer aktar覺m yap覺lm覺sa bu talebin aktar覺lan üçüncü kiiye iletilmesini isteme, ilenen verilerin neticesinde kii ile ilintili olumsuz bir sonuç ç覺kmas覺na itiraz etme, Kanun’a ayk覺r覺 veri ileme nedeniyle zarar覺n覺n ortaya ç覺kmas覺 halinde zarar覺n覺 yasalar çerçevesinde talep etme hakk覺n覺z mevcuttur. Bu hususta her tür iletiiminiz veya ikâyet ve bavuru haklar覺n覺z için gerekli bilgiler web sitemiz üzerinde bilgilerinize sunulmutur:

irketimiz taraf覺ndan 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsam覺nda yap覺lm覺 olan ibu bilgilendirme ve ayd覺nlatma sonras覺nda kiisel verileriniz aa覺daki aç覺k muvafakatiniz ile toplanacakt覺r:

Paulmark  taraf覺ndan aç覺klanan 6698 say覺l覺 Kiisel Verilerin Korunmas覺 Kanunu’na ilikin ayd覺nlatma metninin tamam覺n覺 okudum, anlad覺m ve Paulmark`覺n Kiisel Verilerimi yukar覺da belirtilen amaçlar çerçevesinde ilemesi konusunda bilgilendirildim. Bu kapsamda Kiisel Verilerimin Ayd覺nlatma Metni’nde belirtilen hususlar dahilinde payla覺lmas覺na konu hakk覺nda tereddüde yer vermeyecek ekilde ayd覺nlat覺lm覺 ve bilgi sahibi olarak, aç覺k r覺zamla onay veriyorum.

GERİ
ANASAYFA

Ne arıyorsunuz ?

Sizin için tavsiyelerimiz

Sizin için tavsiyelerimiz